വാസ്തവം

എൻ്റെ ചില കുത്തിക്കുറിപ്പുകൾ

അംബരീഷ മഹാരാജാവും സുദര്‍ശന ചക്രവും

പണ്ട് ഭാരതത്തില്‍ അംബരീഷന്‍ എന്നൊരു രാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം പരമഭക്തനും ജാഞാനിയും ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷക്കായി വിഷ്ണുഭഗവാന്‍ തന്നെ സ്വന്തം സുദര്‍ശനചക്രത്തെ കൊട്ടാരത്തില്‍ വച്ചിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ദുര്‍വാസാവു മഹര്‍ഷി, രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തില്‍ എത്തി.…

രാവണന് കിട്ടിയ പതിനെട്ടു ശാപങ്ങൾ

(1) നളകൂബര ശാപം. ഒരിക്കൽ രാവണൻ നളകൂബരന്റെ പ്രതിശ്രുത വധുവായ രംഭയെ അവളുടെ യാത്രയ്ക്കിടെ അളകയ്ക്ക് സമീപം വച്ചു ബലാൽക്കാരമായി അനുഭവിച്ചു. ഇതറിഞ്ഞ നളകൂബരൻ ഇനി മേലിൽ വശംവദയാകാത്ത സ്ത്രീയെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിന്റെ…

മാറ്റം

പണ്ട് വിദ്യാലയത്തിൽ പോയി പഠിച്ചു; മലയും മരവും പുഴയുമെല്ലാം ഉണ്ടങ്കിലേ മഴ ഉള്ളൂ എന്ന്.... എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിയപ്പോൾ മരവും മലയും പുഴയുമെല്ലാം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങിനെ സമ്പാദിക്കാം എന്ന് പഠിച്ചു.... അങ്ങിനെ സമ്പാദിച്ച് സമ്പാദിച്ച്…