സ്ത്രീ സുരക്ഷക്ക് പുതിയ പ്രഹസനം

സ്ത്രീ സുരക്ഷക്ക് പുതിയ പ്രഹസനം

സ്ത്രീ സുരക്ഷക്ക് എന്തോ പുതിയ പ്രഹസനം വരുന്നു പോലും!!! ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീ സുരക്ഷക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്?? എന്നിട്ട് സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരാണോ?? ലിഖിതമായ നിയമങ്ങളല്ല… ഇപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമങ്ങൾ വച്ച് ഒരു പീഡനക്കേസ്…

തിരിച്ചറിവ് 01

തിരിച്ചറിവ് 01

UDF ഭരണ കാലത്ത് സ്കൂളിന്റെ മേൽക്കൂര ചോർന്നാൽ കുറ്റം അബ്ദു റബ്ബിനാണ്. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നാൽ കുറ്റം അബ്ദു റബ്ബിനാണ്. ടീച്ചർമാര് ഡ്രസ് കോഡായി സാരിയുടുത്താൽ കുറ്റം അബ്ദു റബ്ബിനാണ്. എന്നാലിന്ന് പൊതുവിദ്യാലയത്തിലെ ശോച്യാവസ്ഥക്ക് ഉത്തരവാദി…